Vrouwen in institutioneel Pensioen

Visie

Visie

Diversiteit vergroten
De pensioensector is er bij gebaat als de kwaliteit binnen de pensioensector omhoog gaat en de belangen van iedereen door een afspiegeling van de maatschappij worden behartigd. Uit onderzoek blijkt dat divers samengestelde teams beter presteren. In goed presterende teams vullen competenties elkaar aan; dit vergroot de kwaliteit van de besluitvorming. Daarnaast zorgt een divers samengestelde sector voor een aantrekkelijke werkomgeving voor zowel mannen als vrouwen. Indien zowel mannen als vrouwen zich thuis voelen in de sector, is een groter arbeidspotentieel beschikbaar en heeft de sector zowel profijt van de mannelijke als de vrouwelijke talenten.

Het aandeel van vrouwen in besturen, toezichtsorganen en beleidsbepalende functies in de sector is slechts 10%. Het is dus nodig dat het percentage vrouwen dat werkzaam is op belangrijke posities in de sector wordt verhoogd. ViiP wil hier een rol in spelen door het onderwerp op de agenda te krijgen en te houden door de bewustwording te vergroten en vrouwen zichtbaarder te maken. Wij brengen pensioenfondsen of ondernemingen binnen de sector in contact met gekwalificeerde vrouwen, hetzij voor vacatures, artikelen of congressen. Dit doen we zonder commerciële doelstelling. Inmiddels vervullen wij een belangrijke rol bij het invullen van vacatures in de pensioensector.

Wij streven naar een diversiteit van minimaal 30%. Dit betekent dat onze missie geslaagd is indien in elk orgaan van elk pensioenfonds minimaal 30% vrouwen en 30% mannen zitting heeft en wanneer in de top van bedrijven minimaal 30% vrouw is en minimaal 30% man. Met de top van bedrijven bedoelen we de bovenste laag en de laag direct daaronder.

Ontwikkeling van vrouwen
Om ervoor te zorgen dat de diversiteit in de sector wordt vergroot en vrouwen meer terecht komen op sleutelposities is het nodig dat er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van vrouwen. ViiP stimuleert vrouwen om naar het hoogst mogelijke te streven in hun carrière en zich beschikbaar te stellen voor het vervullen van belangrijke posities in de pensioensector. Wij streven ernaar vrouwen handvatten te bieden om hun doel te bereiken, onder meer door middel van het organiseren van vaardigheidstrainingen op dit terrein.